KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Komunikat nr 6 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 23 listopada 2017 r.


w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy 2 stycznia 2018 r.


Na podstawie art 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U, z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2, 38, 624 i 715) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej „Kasą", wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy w 2018 r. w zamian za święto przypadające w sobotę, obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, jak następuje: 2 stycznia 2018 r. w zamian za 6 stycznia 2018 r.

§ 2. Komunikat podaje się do wiadomości pracownikom Kasy oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych Kasy oraz na strome internetowej Kasy.

§ 3. Komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Adam Sekściński

Initiates file download Komunikat nr 6 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 23 listopada 2017 r.


Data dodania
22.12.2017