KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Współpraca KRUS z jednostkami OSP


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspiera rozwój ratownictwa przedmedycznego na obszarach wiejskich, które ma na celu ograniczanie skutków wypadków, w tym wypadków przy pracy rolniczej. Od prawie 20 lat Kasa współpracuje z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy wdrażaniu systemu ratownictwa przedlekarskiego poprzez wyposażanie jednostek OSP w zestawy ratownicze.Jednostki OSP są przede wszystkim powołane do walki z pożarami oraz klęskami żywiołowymi. Służby pożarnicze uczestniczą także w akcjach ratunkowych, gdzie po przybyciu na miejsce zdarzenia udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pomagają w zabezpieczeniu miejsc wypadków drogowych i wszystkich innych, w których niezbędne jest użycie specjalistycznego sprzętu. Szybkie udzielenie profesjonalnej pomocy niejednokrotnie decyduje o życiu i zdrowiu człowieka, a także daje szanse na zmniejszenie skutków zdarzenia wypadkowego oraz skrócenie czasu leczenia poszkodowanych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego co roku kupuje ratownicze torby transportowe wyposażone wg wytycznych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wymiary torby zapewniają możliwość skompletowania zestawu zgodnie ze standardem wyposażenia R-1.

Torba została wyposażona w przegrody dla poszczególnych elementów zestawu, dzięki czemu możliwy jest bezpośredni dostęp do materiałów medycznych. Posiada również uchwyty umożliwiające transport w ręku, na ramieniu i na plecach.


Zdjęcia zestawu ratownictwa przedlekarskiego zakupionego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2019 r.


Zestaw składa się z: przyrządów do kontrolowania lub wspomagania oddechu i tlenoterapii, unieruchamiania złamań i zwichnięć, zapewniania komfortu termicznego, tamowania krwotoków, opatrywania ran i oparzeń oraz płynów do dezynfekcji, latarki czołowej, rękawic ochronnych, folii do przykrywania zwłok, zestawu amputacyjnego, worka na odpady medyczne, nożyczek ratowniczych oraz aparatu do płukania oka z bocznym odpływem. Zestaw ratownictwa przedlekarskiego może otrzymać jednostka OSP, która złoży wniosek wraz z opinią Zarządów Oddziałów Gminnych, Powiatowych lub Wojewódzkich Związku OSP RP do odpowiedniego dla terenu swojego działania Oddziału Regionalnego KRUS oraz przedłoży zaświadczenie, że druhowie z danej jednostki OSP zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Okres oczekiwania na zestaw zależy od liczby wniosków zgłoszonych i oczekujących na rozpatrzenie w jednostce terenowej Kasy.

Po otrzymaniu zestawu, jednostki OSP zobowiązane są do regularnego informowania KRUS o wykorzystaniu tego sprzętu w akcjach ratowniczych, w tym pomocy udzielanej rolnikom – ofiarom wypadków przy pracy rolniczej. W ramach współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ratownicy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczą w realizowanych przez jednostki terenowe KRUS szkoleniach, prelekcjach, pogadankach z zakresu wiedzy o bhp w gospodarstwie rolnym, podczas których prowadzą pokazy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz gaszenia pożarów. Ratownicy jednostek OSP wizytują także gospodarstwa rolne podczas przeglądu prac polowych oraz uczestniczą w pracach komisji konkursowych Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspiera również przedsięwzięcia, promujące rozwój systemu ratownictwa przedmedycznego na obszarach wiejskich poprzez przekazywanie zwycięzcom konkursów organizowanych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nagród rzeczowych w postaci m.in. zestawu ratownictwa przedlekarskiego.

Uroczyste przekazanie ufundowanego przez KRUS zestawu ratownictwa przedlekarskiego zwycięskiej drużynie Konkursu Najlepsi z Najlepszych na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.


Data dodania
02.09.2019