KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, ISSN 1507-4757
NOTA WYDAWNICZA

Kwartalnik ukazuje się od 1999 r.

WYDAWCA
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Misją Kwartalnika jest upowszechnianie i dokumentowanie dorobku naukowego oraz praktycznych rozwiązań z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce,
Unii Europejskiej i na świecie.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014 poz. 1126) oraz komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, wydawnictwo Kasy zostało wpisane do części B wykazu czasopism naukowych z liczbą 5 punktów.

Kwartalnik przeszedł pozytywnie proces ewaluacji IC Journal Master List 2016, uzyskując wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 47,58.

Kwartalnik wydawany jest w trybie „early birds”.
Wersja online dostępna jest na www.krus.gov.pl.

RADA PROGRAMOWA
Przewodniczący

prof. dr hab. Marian Podstawka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Członkowie:

dr n. med. Claudio Colosio, prof. UniMi, Uniwersytet w Mediolanie, Włochy
prof. dr hab. Paweł Czechowski, Uniwersytet Warszawski w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Ryszard Droba, prof. WSAS, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie
prof. dr Hans-Joachim Hannich, Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy
Marek Jarosław Hołubicki, Radca Prezesa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr Erich Koch, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Kassel, Niemcy
dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Dietla w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
prof. dr Peter Lundqvist, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych w Alnarp, Szwecja
dr Ewa Markowska-Bzducha, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
prof. dr hab. Wanda Sułkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ, Państwowa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Redakcja:
dr Wojciech Nagel (redaktor naczelny)
Monika Przygucka-Gawlik (zastępca redaktora naczelnego)
Magdalena Wachnicka-Witzke (sekretarz redakcji)
Urszula Straszak-Jakovljević (redaktor techniczny)

Redaktorzy tematyczni: 

ekonomia: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. dr hab. Andrzej Kowalski, 
prof. dr hab. Marian Podstawka
ubezpieczenia: prof. dr hab. Wanda Sułkowska, prof. dr hab. Maciej Żukowski,
 dr Wojciech Nagel
statystyka: prof. dr hab. Bolesław Borkowski
prawo: prof. dr hab. Paweł Czechowski, dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS
ochrona zdrowia i rehabilitacja: dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, prof. UR,
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ
redaktor językowy: Urszula Straszak-Jakovljević (j. polski) 
redaktor techniczny: Urszula Straszak-Jakovljević
DTP: Igor Zalewski

Adres Redakcji:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala
al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
tel.: 22 592-66-88, 22 592-66-86, 22 592-64-07
e-mail: kwartalnik@krus.gov.pl

Informacje dla autorów:

 • Redakcja kwartalnika „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” zaprasza do publikowania artykułów dotyczących ubezpieczeń w rolnictwie, przyjmując do druku wyłącznie wcześniej nieopublikowane, nowe opracowania.

 • Autorów prosimy o nadsyłanie materiałów o objętości maximum do 40 tysięcy znaków,
  za pośrednictwem poczty elektronicznej, z ew. oświadczeniem o źródłach finansowania badań naukowych przedstawionych w artykule.

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kierując się wartością opracowania, dopuszczone będzie opublikowanie opracowania zawierającego większą liczbę znaków. 

 • Elementy graficzne opracowania (tabele, wykresy, rysunki) prosimy załączyć w odrębnych plikach, w celu możliwości dokonania ew. korekt edytorskich.

 • Artykuł powinien zawierać: tytuł i streszczenie w języku polskim (do 1,3 tys. znaków) ukazujące zarys całego artykułu (cele, tezy opracowania, metodyka przeprowadzonych badań, wyniki oraz wnioski), słowa kluczowe w języku oryginalnym, tłumaczenie na język angielski: tytułu, streszczenia i słów kluczowych, bibliografię końcową, przypisy, wykaz skrótów (umieszczony przed bibliografią końcową), notę o Autorze. Wymogi redakcyjne znajdują się na stronie internetowej czasopisma (pliki do pobrania).

 • Anonimowość Autora jest zachowana poprzez przekazanie w oddzielnie dołączonym pliku danych osobowych, które są wymagane do zawarcia umowy o dzieło, tj. imienia i nazwiska, PESEL, dokładnego adresu zamieszkania, nazwy i adresu właściwego urzędu skarbowego oraz krótkiej noty zawodowej.

 • Artykuł podlega recenzji i opracowaniu redakcyjnemu.

 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów i śródtytułów.

 • Honoraria autorskie są wypłacane za materiały, które uzyskały pozytywną ocenę recenzentów.

Zasady recenzowania artykułów do wydawnictwa

 • Artykuły do wydawnictwa podlegają recenzji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, w tym jednego zewnętrznego z zachowaniem zasad anonimowości („double-blind review proces”). 

 • Artykuły, które nie spełniają podstawowych wymogów poprawności językowej bądź też sporządzone zostały niezgodnie z wymogami redakcyjnymi, mogą zostać odesłane Autorowi bez poddawania ich procesowi recenzowania. 

 • Wydawca nie ujawnia listy zewnętrznych recenzentów poszczególnych artykułów poza ich nazwiskami w nocie wydawniczej.

 • Recenzje mają formę pisemną i zawierają jednoznaczny wniosek recenzenta o: dopuszczeniu artykułu do publikacji bez poprawek, dopuszczeniu artykułu do publikacji
  po uwzględnieniu uwag recenzenta lub odrzuceniu artykułu.

 • Recenzenci wyrażają zgodę na złożenie pisemnej deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów z autorami artykułów. Za konflikt interesów uznaje się m.in. bezpośrednie relacje zawodowe i więzi osobiste z autorem, podległość zawodową lub służbową, bezpośrednią współpracę naukową istniejącą w okresie co najmniej dwóch ostatnich lat poprzedzających przygotowanie recenzji.


LISTA STAŁYCH RECENZENTÓW

Członkowie Rady Programowej i Redakcji, osoby zatrudnione u Wydawcy
prof. dr hab. Marian Podstawka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Paweł Czechowski, Uniwersytet Warszawski w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Ryszard Droba, prof. WSAS, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie
Marek Jarosław Hołubicki, Radca Prezesa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Erich Koch, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Kassel, Niemcy
dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Dietla w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
dr Wojciech Nagel, redaktor naczelny 
prof. dr hab. Wanda Sułkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ, Państwowa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
prof. dr hab. Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Recenzenci zewnętrzni

dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Roman Budzinowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
dr Aleksandra Chlebicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Anatolii Chupis, Sumy National Agrarian University, Ukraina
dr hab. Filip Chybalski, prof. PŁ, Politechnika Łódzka w Łodzi
dr Piotr Gołasa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Ewa Jaska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
mgr Marcin Józefaciuk, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
dr inż. Elżbieta Kopciuszewska, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
dr n. med. Marek Kos, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
dr hab. Anna Kosut, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Monika A. Król, Uniwersytet Łódzki w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Teresa Kurowska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Joanna Lisek, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Krzysztof Łyskawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Adam Majchrzak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Agata Marcysiak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr inż. Anna Milewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Teresa Nowogródzka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Radosław Pacud, prof. UE w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr inż. Agnieszka Parlińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Radosław Pastuszko, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Włodzimierz Petryk, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Maria Płonka, prof. UE w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Damian Puślecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Grzegorz Strupczewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Anna Świrska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Janusz Toruński, prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Natalia Vasilevska, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
dr Damian Walczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Adam Wasilewski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
dr inż. Aleksandra Wicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 


Recenzenci materiałów opublikowanych w kwartalnych wydaniach z 2016–2017 r.
dr hab. Jerzy Bieluk (prof. UwB), prof. dr hab. Roman Budzinowski, dr Aleksandra Chlebicka,
prof. dr hab. Paweł Czechowski, dr Ryszard Droba (prof. WSAS), dr Piotr Gołasa, dr inż. Ewa Jaska,
dr hab. Beata Jeżyńska (prof. UMCS), prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, Marcin Józefaciuk,
dr Erich Koch, dr n. med. Marek Kos, dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, dr hab. Anna Kosut,
prof. dr hab. Andrzej Kowalski, dr hab. Sylwester Kozak (prof. SGGW), dr Monika Król,
prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, dr hab.Teresa Kurowska, dr n. med. Robert Liana,
dr Przemysław Litwiniuk, dr hab. Dorota Łobos-Kotowska (prof. UŚ), dr Krzysztof Łyskawa,
dr Adam Majchrzak, dr Agata Marcysiak, dr hab. Anna Matuszczak (prof. UEP), dr Wojciech Nagel,
prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc, dr hab. Radosław Pacud, dr inż. Agnieszka Parlińska,
dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, prof. dr hab. Marian Podstawka, dr Damian Puślecki,
prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr hab. Bogumił Szmulik, dr Damian Walczak,
dr Adam Wasilewski, dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (prof. UR),
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła (prof. PWSZ), prof. dr hab. Maciej Żukowski


Recenzenci materiałów opublikowanych w kwartalnych wydaniach z 2015 r.
dr Barbara Andruczyk, dr hab. Jerzy Bieluk, prof. dr hab. Paweł Czechowski, 
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz (prof. PW),  
dr hab. Beata Jeżyńska (prof. UMCS), prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, dr hab. Anna Kosut, 
prof. dr hab. Andrzej Kowalski, dr hab. Teresa Kurowska, dr hab. Jacek Lisowski (prof. UEP), 
dr hab. Dorota Łobos-Kotowska (prof. UŚ), dr inż. Anna Milewska, dr Wojciech Nagel, 
dr inż. Agnieszka Parlińska, dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, dr hab. Maria Płonka, 
prof. dr hab. Marian Podstawka, prof. dr hab. Alina Sikorska, dr Grzegorz Strupczewski, 
prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr Anna Świrska, dr Damian Walczak, 
prof. dr hab. Maciej Żukowski 

 SPISY TREŚCI 
oraz elektroniczne wersje wydań

Initiates file downloadNr 62/2017
Initiates file downloadNr 61/2017

Initiates file downloadNr 60/2016
Initiates file downloadNr 59/2016 
Initiates file downloadNr 58/2016
Initiates file downloadNr 57/2016

Initiates file downloadNr 55/56/2015
Initiates file downloadNr 54/2015
Initiates file downloadNr 53/2015

Initiates file downloadNr 51-52/2014
Initiates file downloadNr 50/2014

Initiates file downloadNr 49/2013
Initiates file downloadNr 48/2013
Initiates file downloadNr 47/2013

Initiates file downloadNr 46/2012
Initiates file downloadNr 45/2012
Initiates file downloadNr 44/2012
Initiates file downloadNr 43/2012

Initiates file downloadNr 42/2011
Initiates file downloadNr 41/2011
Initiates file downloadNr 40/2011
Initiates file downloadNr 39/2011

Initiates file downloadNr 38/2010
Initiates file downloadNr 37/2010
Initiates file downloadNr 36/2010

Initiates file downloadNr 35/2009
Initiates file downloadNr 34/2009

Initiates file downloadNr 33/2008
Initiates file downloadNr 32/2008

Initiates file downloadNr 31/2007
Initiates file downloadNr 30/2007

Initiates file downloadNr 1(29)2006

Initiates file downloadNr 4(28)2005
Initiates file downloadNr 2(26/27)2005
Initiates file downloadNr 1(25)2005

Initiates file downloadNr 3/4(23/24)2004
Initiates file downloadNr 2(22)2004
Initiates file downloadNr 1(21)2004
Initiates file downloadNr 4(20)2003
Initiates file downloadNr 3(19)2003
Initiates file downloadNr 2(18)2003
Initiates file downloadNr 1(17)2003
Initiates file downloadNr 4(16)2002
Initiates file downloadNr 3(15)2002
Initiates file downloadNr 2(14)2002
Initiates file downloadNr 1(13)2002
Initiates file downloadNr 4(12)2001
Initiates file downloadNr 3(11)2001
Initiates file downloadNr 2(10)2001
Initiates file downloadNr 1(9)2001

Initiates file downloadNr 4(8)2000
Initiates file downloadNr 3(7)2000
Initiates file downloadNr 2(6)2000
Initiates file downloadNr 1(5)2000

Initiates file downloadNr 4/1999
Nr 3/1999
Nr 2/1999
Nr 1/1999