KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Oddziały Regionalne i Placówki Terenowe

Dane teleadresowe oddziałów regionalnych i podległych im placówek terenowych 

Oddziały Regionalne (OR) są jednostkami organizacyjnymi Kasy służącymi do bezpośredniej realizacji zadań z ubezpieczenia społecznego rolników oraz innych zadań, powierzonych Kasie do realizacji na podstawie odrębnych przepisów. Terytorialny zasięg  działalności OR obejmuje obszar poszczególnych województw.

Do zadań OR należy:

 • ustalanie obowiązku ubezpieczenia społecznego rolników i domowników

 • pobór składki na ubezpieczenie społeczne rolników,

 • dochodzenie należności z tytułu opłacania składek w trybie przymusowym,

 • stosowanie ulg w spłacie należności,

 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy rolniczej oraz zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym w rolnictwie,

 • działania związane z rehabilitacją leczniczą rolników uprawnionych do świadczeń Kasy,

 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z orzecznictwem lekarskim,

 • prowadzenie ewidencji osób zgłaszanych przez Kasę do ubezpieczenia zdrowotnego dokonywanie wymiaru składek na to ubezpieczenie i przekazywanie należnych na ubezpieczenie składek do właściwych Oddziałów  NFZ.

 • ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia, ich bieżącą realizację, dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

 • pobieranie z wypłacanych świadczeń i rozliczanie zaliczki na poczet podatku dochodowego,

 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działania oddziału i podległych mu placówek terenowych,

 • reprezentowanie Kasy w postępowaniu sądowym, dotyczącym odwołań od wydanych decyzji. 


Placówki Terenowe (PT) są jednostkami podległymi oddziałom regionalnym. W zakresie ubezpieczeń PT realizują m.in. następujące zadania:

 • ustalają i wydają decyzje z zakresu podlegania ubezpieczeniu

 • wymierzają, pobierają i rozliczają składki ubezpieczeniowe,

 • prowadzą ewidencję okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek,

 • dochodzą należności z tytułu nieopłaconych składek w trybie przymusowym,

 • rozpatrują wnioski w sprawie zastosowania ulg w spłacie należności,

 • prowadzą postępowanie powypadkowe,

 • przyjmują wnioski o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, w szczególności ustalają prawo i wydają decyzje w sprawie przyznania zasiłków chorobowych i zasiłków pogrzebowych,

 • udzielają informacji zainteresowanym.              


Przetargi ograniczone Oddziałów Regionalnych KRUS (w latach 2015-2017)


Zobacz także:            

Mapa KRUS