KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Akty publicznoprawne

Akty publicznoprawne

Zgodnie z ustawą i ubezpieczeniu społecznym rolników:

Art. 36. ust. 1

Prezes Kasy wydaje decyzje w sprawach:

1) podlegania ubezpieczeniu oraz ustania ubezpieczenia, a także wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenie,
2) przedłużenia prawa do renty rolniczej szkoleniowej,
3) ustalenia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia i ich indywidualnego wymiaru,
3) zawieszenia prawa do świadczeń,
4) zawieszenia lub wstrzymania wypłaty świadczeń oraz wznowienia zawieszonej lub wstrzymanej wypłaty,
5) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
6) przyznania odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczeń,
7) potrącenia składek na ubezpieczenie lub innych należności ze świadczeń z ubezpieczenia,
8) wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne [...].

2. Prezes Kasy może upoważniać do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1, pkt 1-9, pracowników Kasy. Ponadto Prezes Kasy i Prezes Zakładu mogą postanowić, że określone decyzje będą wydawane, z upoważnienia Prezesa Kasy, przez pracowników Zakładu.

3. Od decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1, a także w przypadku niewydania decyzji przysługuje odwołanie do sądu w terminach i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

4. Wniesienie odwołania do sądu od decyzji ustalającej podleganie ubezpieczeniu społecznemu i obowiązek opłacania należności z tytułu składek na to ubezpieczenie, nie wstrzymuje wykonania tej decyzji.

Art. 41a
Prezes Kasy lub upoważniony przez niego pracownik Kasy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego, na jego wniosek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz stan finansów funduszy emerytalno-rentowego i składkowego, może:
1) odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie, rozłożyć ich spłatę na raty lub umorzyć w całości,
2) umorzyć należność Kasy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części [...].

Art. 55 ust 1.
Prezes Kasy może przyznać emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną rolnikowi lub domownikowi lub członkom rodziny zmarłego rolnika lub domownika, pomimo niespełnienia, wskutek szczególnych okoliczności, warunków określonych w ustawie, jeżeli zainteresowana osoba nie ma niezbędnych środków utrzymania i nie może ich uzyskać ze względu na wiek lub stan zdrowia.
2. Świadczenie przewidziane w ust. 1 przyznaje się w wysokości nie przekraczającej wysokości odpowiedniego świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego.
2a. Prezes Kasy może emerytowi lub renciście, któremu na skutek niezaprzestania prowadzenia działalności rolniczej wypłata części uzupełniającej świadczenia została zawieszona w całości, przyznać prawo do wypłaty 50% tej części na czas określony, jeżeli istnieją szczególne przeszkody w zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej.


Wymieniane w serwisie Kasy akty prawne, ze wskazaniem źródła ich publikacji w bazie aktów prawnych ISAP na stronie internetowej Sejmu RP, służą jedynie celom informacyjnym, gdyż jedynym źródłem prawa w Polsce są akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw oraz w Monitorze Polskim.


Zobacz także:

obowiązujące przepisy na stronie głównej serwisu www.krus.gov.pl w dziale Podstawy prawne


Informację wprowadziła 25 czerwca 2003 r. Anna BerdowskaAktualizacja: 23 marca 2007 r.: art. 36 ust. 1 pkt 2, 7-8 . art. 41a oraz art. 55 ust. 2 i 2a, Maria Lewandowska