KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych KRUS, z wyłączeniem stanowisk pracy wymagających zatrudnienia na podstawie powołania, jest otwarty i konkurencyjny. Kasa publikuje ogłoszenia o naborach poprzez aktywne linki do jednostek organizacyjnych KRUS.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336) Prezes Kasy powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców w centrali, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców, kierowników placówek terenowych i ich zastępców, a pozostałych pracowników zatrudnia na podstawie umowy o pracę, chyba że odrębne przepisy wymagają zatrudnienia na podstawie powołania. Powołanie na ww. stanowiska jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).

Zasady wynagradzania pracowników KRUS są ustalone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2010 r., Nr 27 poz. 134 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2017 r. poz. 156) zmieniło wymagania kwalifikacyjne na niektórych stanowiskach wymienionych w tabeli XI dotyczącej pracowników zatrudnionych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 156)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 686)


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy o zbieraniu ich danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy,_iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, al._Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@krus.gov.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
  4. Pani/Pana oferta pracy przechowywana będzie przez okres rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po ogłoszeniu wyniku naboru. Natomiast dane osobowe wymagane przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przechowywane będą przez okres 5 lat poczynając od dnia 01 stycznia roku następnego od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego;
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji;
  8. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie zespół ds. rekrutacji oraz pracodawca lub osoba upoważniona przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy;
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych KRUS (plik pdf)

 Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych KRUS (plik Word)

 Oświadczenie - rekrutacja (plik Word)

 Oświadczenie - rekrutacja (plik pdf)

 Oświadczenie - wycofanie zgody (plik Word)

 Oświadczenie - wycofanie zgody (plik pdf)

 Oświadczenie - niepełnosprawność (plik Word)

 Oświadczenie - niepełnosprawność (plik pdf)


Utworzenie strony: 19.09.2005 r.  i modyfikacja: 17.10.2005 r., dyr. Biura Komunikacji Społecznej, Maria Lewandowska
Dodanie wzoru kwestionariusza osobowego: 10.08.2006 r.  Wzór opracowało: Biuro Kadr i Szkolenia Centrali. Wzór opublikował Maciej Świątek

Aktualizacja przepisów dotyczących rekrutacji: 06.12.2006 r., Maria Lewandowska

Aktualizacja wykazu jednostek Kasy, związana z wejściem w życie od 06.09.2007 r.  Zarządzenia nr 27 MRiRW z dnia 5 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 17.09.2007 r., Maria Lewandowska

Aktualizacje strony w związku z  wejściem w życie:
- z dniem 11 stycznia 2016 r. zmiany przepisów art. 60 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - 16.05.2016 r.,
- z dniem 31 grudnia 2016 r. ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2016 poz. 2043), Maria Lewandowska
- z dniem 9 lutego 2017 r. - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2017 r. poz. 156)
Ostatnia modyfikacja - klauzula informacyjna i oświadczenia - Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, dyr. Piotr Główka, 24.05.2018 r.
Zamieścił na stronie - Maciej Świątek, 25.05.2018 r.